Sakramenty
Chrzest

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” – (KKK 1213).

 

Dokumenty wymagane do sakramentu chrztu:

– akt urodzenia dziecka (odpis)
– wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
– dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska)
– zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary
– rok urodzenia chrzestnych i ich dokładne adresy

Należy się zgłosić na 2-3 tygodnie przed planowanym terminem chrztu

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” – (KKK 1285)

 

Dokumenty potrzebne do sakramentu bierzmowania:

– metryka chrztu
– zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji; w przypadku osób starszych- świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

Eucharystia

Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha – (KKK 1324)

Wykaz dokumentów potrzebnych do Pierwszej Komunii Świętej

– metryka chrztu dziecka

Pokuta

Sakrament pokuty jedna nas z Kościołem. Grzech narusza lub zrywa wspólnotę braterską. Sakrament pokuty naprawia ją lub przywraca. W tym sensie nie tylko leczy on powracającego do komunii kościelnej, lecz także ożywia życie Kościoła, który cierpiał z powodu grzechów jednego ze swych członków. Grzesznik przywrócony do komunii świętych lub utwierdzony w niej, zostaje umocniony przez wymianę dóbr duchowych między wszystkimi pielgrzymującymi jeszcze żywymi członkami Ciała Chrystusa, a także tymi, którzy już doszli do ojczyzny niebieskiej. -(KKK 1469)

5 warunków dobrej spowiedzi:

  1. Rachunek sumienia
  2. Żal za grzechy
  3. Mocne postanowienie poprawy
  4. Szczera spowiedź
  5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu
Malzenstwo

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu – (KKK 1601)

 

Narzeczeni winni zgłosić się z zamiarem zawarcia małżeństwa najpóźniej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu.

– aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu
– dowody osobiste
– ostatnie świadectwo katechizacji
– świadectwo bierzmowania (podać rok I komunii św. – jest na obrazku)
– zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
– zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne- tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny