RUCH CZYSTYCH SERC

Jeśli zdecydowałeś się przystąpić do Ruchu Czystych Serc wydrukuj tekst, wpisz nazwisko i miejscowość oraz skontaktuj się z O. Proboszczem.

RUCH CZYSTYCH SERC W PARAFII TRUTOWO 2010.


Ja....................................................,z................................dnia.....................
Przyrzekam Bogu Najświętszemu czystość doskonałą w myślach, słowach i czynach według swojego stanu, do którego zechce powołać mnie Bóg. Chcę pamiętać, że moje ciało jest świątynią Ducha Świętego, konsekrowaną na Chrzcie św. i dlatego będę unikał wszelkiej nieskromności w kontakcie z własnym ciałem i ciałami innych łudzi oraz też będę unikał oglądania tego co prowadzi do rozpusty i cudzołóstwa.
Szczególnie będę unikał każdego złego towarzystwa, gdzie jest pijaństwo i rozpusta. Będę ubierał moje ciało skromnie, aby nie stać się przyczyną nieczystych myśli i pożądań u tych, co na mnie patrzą. Jeśli powoła mnie Bóg do małżeństwa, przyrzekam zachować doskonałą czystość narzeczeńską i małżeńską duszy i ciała. W czasie pokus będę zaraz odrzucał pokusę i wzywał Boga Wszechmogącego na pomoc.
Po przyjętej Komunii oddam Panu Jezusowi swoje ciało i duszę, odnawiając w myślach przyrzeczenie doskonałej czystości według swojego stanu - prosząc, aby mi dopomógł wytrwać w nim aż do końca mojego życia oraz przepraszając Go jednocześnie za wszystkie dobrowolne grzechy i uchybienia.


"BŁOGOSLAWIENI CZYSTEGO SERCA, albowiem oni Boga oglądać będą" (Mt 5,8); "DUSZA CZYSTA MA MOC NIEPOJĘTĄ PRZED BOGIEM" -słowa P. Jezusa do św. Faustyny Kowalskiej.